17.6.2007 21:45:26     

Anonymous

0

dle dohody
Pizzeria DiCarlo

     
  Otázka nebyla ještě zadána.  
     
  Počet odpovědí: 0  
 
01.12.21 03:35  Anonymous
01.12.21 01:09  App.start
 
 
 
 
 
29.12.16 Zápisy z akcí KPCP
16.02.16 Zápisy z akcí KPCP
15.02.16 Zápisy z akcí KPCP
19.01.16 Soutěž KPCP
09.04.10 Soutěž KPCP
 
     
     
   Řády a ustanovení Klubu přátel čtvrteční pizzerie

Práva a povinnosti čestného předsedy KPCP:
 • jedná se o čestnou funkci, která je udělována za zásluhy o rozvoj KPCP
 • čestný předseda je členem dvoučlenné 'dozorčí rady', ktera dohlíží nad úřadujícím předsedou KPCP
 • spolu s předsedou je tato 'dozorčí rada' výkonným orgánem KPCP (dále jen 'CMK' - Centrální Mozek KPCP), který zodpovídá členům za korektní fungování KPCP a spolurozhoduje o veškerých aktivitách a změnách v KPCP
 • titul čestného předsedy je udělen doživotně a to maximálně dvěma členům; pokud se čestný předseda rozhodne zrušit své členství v KPCP, má za povinnost navrhnout na uvolněnou funkci čestného předsedy jiného člena KPCP - tento návrh musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou 'CMK'
Volba předsedy KPCP:
 • nový předseda je volen vždy na celý kalendářní rok; jeho volba probíhá vždy během prvního pravidelného zasedání KPCP po Novém roce
 • nad volbou nového předsedy legislativně dohlíží 'dozorčí rada', která po dobu volby předsedy vykonává taktéž dočasnou funkci 'volební komise' a zodpovídá za řádný průběh voleb
 • úspěšný kandidát na nového předsedu musí získat nadpoloviční větsinu hlasů všech členů KPCP
 • pokud na nového předsedu nekandiduje žádný člen KPCP, stávající předseda se automaticky stává předsedou pro další kalendářní rok, maximálně však na druhé volební období
 • pokud na nového předsedu nekandiduje žádný člen KPCP a aktivnímu předsedovi dobíhá druhé volební období, nového kandidáta na předsedu navrhne 'dozorčí rada'
 • pokud se přihlásí více než dva kandidáti, probíhá volba nového předsedy vícekolově; v každém kole vypadne vždy kandidát s nejnižším počtem hlasů a novým předsedou se stane kandidat, který získá v posledním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů KPCP; v případě rovnosti hlasů dvou nebo více kandidátů v jakémkoliv kole rozhoduje los
Práva a povinnosti předsedy KPCP:
 • předseda společně s 'dozorčí radou' formálně schvaluje všechny členské akce konané pod hlavičkou KPCP
 • spolu s 'dozorčí radou' je předseda výkonným orgánem KPCP - 'CMK', který zodpovídá za korektni fungování KPCP a spolurozhoduje o veškerých aktivitách a změnách v KPCP, viz sekce 'Práva a povinnosti čestného předsedy KPCP'
 • předseda společně s 'dozorčí radou' formálně schvaluje žádosti o vstup (které byly předtím schváleny členy KPCP) nebo žádosti o ukončení členství v KPCP
 • předseda zajištuje místo pro pravidelné zasedání KPCP - buď osobně, případně můze touto činností pověřit jakéhokoliv člena KPCP
 • předseda je zodpovědný za funkčnost a aktuálnost webového portálu www.kpcp.cz - buď osobně, případně můze touto činností pověřit jakéhokoliv člena KPCP
 • pokud se předseda rozhodne v průběhu svého mandátu zrušit své členství v KPCP, má za povinnost navrhnout na uvolněnou funkci předsedy jiného člena KPCP; tento návrh musi být odsouhlasen nadpoloviční většinou hlasů všech členů KPCP
 • předseda vede pokladnu a je kontrolním orgánem při finančním vyúčtování z 'komerčních' akcí KPCP; 1x měsíčně (vždy poslední den v měsíci) zveřejňuje aktuální zůstatek pokladny ve členské sekci webového portálu www.kpcp.cz
 • předseda má za povinnost pozitivně reprezentovat KPCP na veřejnosti :
Přijetí nového člena KPCP:
 • kandidát na nové členství v KPCP podá svou žádost na jakémkoliv pravidelném zasedání KPCP, tuto žádost musí schválit nadpoloviční většina všech členů KPCP
 • po formálním schválení 'CMK' se kandidát stává právoplatným členem KPCP
Zrušení členství v KPCP:
 • člen, který žádá o zrušení svého členství v KPCP, je povinen poslat písemnou žádost o zrušení předsedovi KPCP, optimálně mailovou formou na adresu predseda@kpcp.cz
 • formálním schválení 'CMK' jeho členství v KPCP zaniká
 • bývalý člen KPCP má právo kdykoliv požádat o obnovení svého původního členství v KPCP; o obnovení tohoto členství rozhoduje 'CMK' nadpoloviční většinou hlasů
Práva a povinnosti členů KPCP:
 • každý člen je povinen dodržovat stanovy KPCP a řídit se jimi v souvislosti s aktivitami, které vykonává pod hlavičkou KPCP
 • každy člen je povinen uspořádat alespoň jednu KPCP akci rocně (platí pro daný kalendářní rok), přičemž akcí KPCP se rozumí jakákoliv akce, které se zůčastní tři a více členů KPCP - z této akce je pořadatel povinen nejpozději do měsíce po jejím ukončení vyhotovit zápis a umístit ho do sekce 'zápisy z akcí' na webovém portálu www.kpcp.cz; organizátor akce je povinen informovat zbytek členské základny KPCP o konání této akce s dostatečným předstihem (alespoň 14 dní), optimálně umístěním informace o konání akce na webovém portálu www.kpcp.cz
 • každý člen, který nesplní svou povinnost uspořádat jednu akci KPCP ročně, bude na výročním zasedání automaticky navržen na vyloučení z KPCP; o tomto vyloučení rozhodne svým hlasováním nadpoloviční většina členů KPCP
 • každý člen může využívat svých výhod vyplývajících z členství v KPCP, tedy chodit na pravidelná čtvrteční zasedání a účastnit se akcí KPCP :
 • žádný člen KPCP se nesmí při žádném návrhu na změnu v KPCP (změna ve stanovách, volba nového předsedy, volba nového člena nebo cokoliv jiného) zdržet hlasování - hlasovat je jeho základní povinností a zároveň výsadou vyplývající z členství v KPCP; porušením této povinnosti může být vyloučen z KPCP
Ostatní (obecné stanovy KPCP):
 • členem KPCP se může stát jakákoliv osoba mužského pohlaví starší 25 let
 • o všem, co není přímo obsaženo ve stanovách KPCP, rozhoduje 'CMK'
 • vstup osoby ženského pohlaví na pravidelné zasedání KPCP je přísně zakázán; člen, který tento zákaz poruší, je povinen zaplatit pivo nebo nealkoholický nápoj podle vlastního výběru každému členovi, který se daného zasedání zúčastní; výjimkou je mimořádné zasedání, před kterým je předem domluveno, že účast osob ženského pohlaví je povolena
 • za akci autorizovanou KPCP se považuje každá taková akce, které se zúčastní alespoň 3 členové KPCP
 • pravidelné zasedání KPCP se koná každý druhý čtvrtek od 19:00 hodin; po dohodě lze mimořádně čas a datum zasedání změnit, ale všichni členové KPCP musí být o této změně obeznámeni alespoň 3 dny před zasedáním a to prostřednictvím přehledné informace na webovém portálu www.kpcp.cz
 • značky 'Klub přátel čtvrteční pizzerie', 'KPCP', 'Pravidelná čtvrteční pizzerie', 'PCP', 'Organizační výbor Klubu přátel čtvrteční pizzerie', 'OV KPCP', 'Pizzeria Herald™', 'CMK', logo KPCP a logo Pizzeria Heraldu jsou výhradním vlastnictvím KPCP a mohou být použity jen se souhlasem 'CMK'

Tento řád Klubu přátel čtvrteční pizzerie je platný od 1.2.2008.